Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 210 van Maart 2022 Twee recente gerechtelijke beslissingen herhalen de principes met betrekking tot de onafhankelijkheid van de architect. Deze onafhankelijkheid is gebaseerd op artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, dat voorziet dat men…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 210 de mars 2022. Deux récentes décisions de justice rappellent les principes constants qui régissent l’indépendance de l’architecte. Cette indépendance est fondée sur l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte qui prévoit qu’il…

Artikel geschreven door Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES), Architraaf n° 206 van Fébruari 2021 1. Vaststellingen In de uitoefening van uw beroep, bent u ongetwijfeld reeds in aanraking gekomen met de weigering van uw verzekeraar om uw beroepsaansprakelijkheid te dekken wegens gebrek aan verklaring van de aanvang van de werf. Deze situatie doet zich helaas…

Article publié par Philippe DELMARCELLE (VERGAUWE & ASSOCIES) dans la revue Architrave n° 206 de février 2021. 1. Constats Dans l’exercice de votre profession, vous aurez sans doute été confronté au refus de votre assureur de couvrir votre responsabilité professionnelle au motif de l’absence de déclaration de chantier. Cette situation se présente malheureusement trop souvent…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 205 van December 2020. De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 « Goederen » van het Burgerlijk Wetboek treedt in werking op 1 september 2021. De wijziging heeft tot doel de verspreide wettelijke bepalingen te integreren. Het gaat onder meer over de bepalingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 205 de décembre 2020. La loi du 4 février 2020 portant le livre III « Les biens » du Code civil entrera en vigueur le 1er septembre 2021. La réforme vise une intégration de dispositions légales éparses, notamment du Code civil (droit de propriété et…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 204 van September 2020 Zonder dit steeds goed te beseffen, is de architect betrokken bij de Wet Breyne, in het bijzonder in het kader van de opleveringsverrichtingen. De wet Breyne is van toepassing op zowel de bouwpromotie als op de algemene aanneming. Ik zal in dit artikel de…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 204 de septembre 2020. Sans bien toujours s’en rendre compte, l’architecte est concerné par la loi Breyne particulièrement dans le cadre des opérations de réception des travaux. La loi Breyne s’applique tant à la promotion immobilière qu’à l’entreprise générale. J’examinerai dans cet article l’intervention de…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 203 van Februari 2020 In het artikel dat gepubliceerd werd in Architraaf nr. 201 van september 2019 kwam ik terug op de vraag omtrent de toegang tot het beroep van de aannemers. Ik denk dat het nuttig is om in huidig artikel op deze vraag terug te komen,…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 203 de février 2020. Dans l’article qui est publié dans le numéro d’architrave 201 de septembre 2019 je revenais sur la question – souvent mal maitrisée – de l’accès à la profession des entrepreneurs. Par le présent article je crois utile de revenir sur la…

Page 1 of 81 2 3 8