Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 209 van Décember 2021. De correcte definitie van de basiselementen van een bouwwerk is van kapitaal belang aangezien zij vele gevolgen met zich meebrengt. Het gaat daarbij onder andere over het toepassingsgebod van de overeenkomsten die de bouwheer moet sluiten met de bouwers en in het bijzonder de architect,…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 209 de décembre 2021. La définition correcte des éléments constitutifs d’une construction est capitale car elle entraine de multiples conséquences. Il y va du champ d’application des conventions que le maître de l’ouvrage doit passer avec les constructeurs et en particulier l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur….

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 208 van September 2021 De 9de kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Waals Brabant wees een interessant vonnis op 28 juni 2021 (onuitgeg. Inzake V. en B tegen BV CI). De bouwheer, eigenaar van een gebouw te Sint-Genesius-Rode, had de fabricatie, levering en plaatsing van buitenschrijnwerk besteld…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 208 de septembre 2021. Un jugement intéressant vient d’être rendu ce 28 juin 2021 par le Tribunal de 1ère Instance du Brabant Wallon, 9ème chambre, inédit, en cause V. et B contre sprl CI. Le maître de l’ouvrage, propriétaire d’un immeuble à Rhode-Saint-Genèse, avait commandé…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 207 van Mei 2021 INLEIDING Gedurende vele decennia is de wetgever bijzonder stil geweest omtrent de verzekeringen in de bouw. Deze lacune werd herhaaldelijk aangeklaagd, doch zonder resultaat. De aansprakelijkheid van de bouwers zou niet efficiënt zijn zonder de garantie dat een verzekering dit belangrijk risico dekt. Immers,…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 207 de mai 2021. INTRODUCTION Durant plusieurs décennies le législateur est resté singulièrement muet en matière d’assurance dans le domaine de la construction. Cette lacune fut dénoncée vainement à plusieurs reprises tant il est vrai que la responsabilité des édificateurs ne saurait être efficace sans…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 201 Ik dien nogmaals terug te komen op de kwestie van de beroepsbekwaamheid van de aannemers in de bouwsector. Deze materie, die nochtans essentieel is, is niet altijd bekend en wordt niet altijd gerespecteerd door de deelnemers aan het bouwproces. Ter herinnering, de aannemers in de bouwsector dienen…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 201 de septembre 2019   Il me faut revenir encore une fois sur la question de l’accès à la profession des entreprises de la construction. Cette matière, pourtant essentielle, ne semble pas toujours bien assimilée et respectée par les participants à l’acte de bâtir. Pour…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE in Architraaf n° 200, Mei 2019   Niettegenstaande de wettelijke verplichting van openbare orde om beroep te doen op een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken, gebeurt het nog al te vaak dat bouwheren beslissen om deze verplichting niet na…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE in Architraaf n° 199, Februari 2019   De klassieke opdracht van de architect houdt twee elementen in : het ontwerp en de controle op de uitvoering van de werken ; dit wordt bevestigd door artikel 4 van de wet van 20 februari 1939, die overigens ook het monopolie van de architect bevestigt….

Page 1 of 41 2 3 4