Article publié par Maître Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 195 de février 2018   Fournir ses prestations par l’intermédiaire d’une société présente d’incontestables avantages. En ce qui concerne la responsabilité, cette formule a été consacrée par la loi du 15 février 2006 relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe in Architraaf December 2017, n° 194   De Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector treedt in werking op 1 juli 2018 (artikel 22). Deze wet treedt in werking op 1 juli 2018 (artikel 22). Laat…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue  Architrave de décembre 2017, n° 194   La loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires du secteur de la construction entrera en vigueur le 1er juillet 2018 (article 22). Relevons les…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe in Architraaf n° 192   De programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap legt bepaalde aannemersbekwaamheden op, zijnde basiskennis bedrijfsbeheer en een beroepsbekwaamheid voor elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon, bepaald in artikel 2 van de wet. Bovenop de sancties voorzien in de wet in geval…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave de mai 2017, n° 192   La loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante impose des capacités entrepreneuriales, à savoir des connaissances de gestion de base et une compétence professionnelle pour toute PME, personne physique ou morale, définie à l’article 2…

  In Architraaf Februari 2017 – n° 191   De architect is een risicobeheerder: zijn beroep en zijn kunst, ten dienste van een bouwheer, gaan gepaard met technische, juridische en administratieve verplichtingen. Sommigen kunnen makkelijk bepaald worden, anderen zijn moeilijker, soms zelfs onmogelijk, te bepalen op het ogenblik dat de architect een haalbaarheidsstudie begint in…

Article publié par Maître Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue ARCHITRAVE de février 2017 – n° 191   L’architecte est un gestionnaire de risque ; son métier et son art, au service d’un maître de l’ouvrage doivent s’accommoder de contraintes techniques, juridiques et administratives. Certaines peuvent être décelées mais d’autres demeurent difficilement quantifiables, voire indentifiables au moment où…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE et Typhaine WAVER dans la revue ARCHITRAVE n°189 de septembre 2016     En matière de construction, il est souvent fait référence aux normes NBN établies par le « Bureau de Normalisation » qui est l’organisme national belge responsable de la réalisation et publication des normes en Belgique. Elles fournissent des prescriptions…

Artikel geschreven door Charlotte JACOBS  naar aanleiding van het  Najaarsforum van 16 november 2012 van de Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten, gepubliceerd in GEORAMA, jaargang 16, n° 74 – 2012/04. 1.SITUERING 1.- Het Belgische verbintenissen- en contractenrecht is gebaseerd op de principes van contractsvrijheid, wilsautonomie en consensualisme. Op grond van de contractsvrijheid en de wilsautonomie zijn partijen vrij om…

Artikel geschreven door Charlotte JACOBS   Een zeer oud burgerhuis, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed omwille van de aanwezigheid van authentieke moluren, schilderingen, ornamenten, vloeren, plafonds en kroonlijsten, raakt zwaar beschadigd naar aanleiding van afbraakwerken in een naburig gebouw (barstvorming in muren en vloeren, scheeftrekken en instorten van plafonds, loskomen van de…

Page 2 of 4 1 2 3 4