Artikel geschreven Philippe DELMARCELLE, Architraaf n° 212 van September 2022 1. Tijdens het uitvoeren van renovatiewerken beschadigt een aannemer de muur ter hoogte van de ingang van het naburig eigendom naar aanleiding van de plaatsing van een container (zie afbeelding). De aansprakelijkheid van de aannemer wordt op zich niet betwist, maar de schade, begroot op…

Article publié par Philippe DELMARCELLE dans la revue Architrave n° 213 de décembre 2022 1. En cours d’exécution de travaux de rénovation, un entrepreneur endommage le mur d’entrée de la propriété voisine lors de la dépose d’un  container. Si la responsabilité de l’entrepreneur n’est pas contestée, le montant de l’indemnisation évaluée à 10.000 euros est…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 212 de septembre 2022 La 2ème chambre F de la Cour d’appel de Bruxelles a rendu récemment un important arrêt dans une affaire délicate et complexe qui opposait deux maîtres de l’ouvrage et l’architecte bâtisseur (arrêt du 18 novembre 2021, R.G. : 2017/AR/164 et 2017/AR/610). L’architecte…

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 211 van Mei 2022 Een bouwheer vertrouwt aan een architecte en volledige opdracht toe voor de bouw van een woning te Rixensart. Er wordt een aannemingsovereenkomst gesloten voor de ruwbouw overeenkomstig de uitvoeringsplannen van de architect en onder de “leiding” van de architect. De aannemingsovereenkomst verwijst onder meer naar…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 211 de mai 2022 Un maître de l’ouvrage confie à un architecte une mission complète pour la construction d’une maison d’habitation à Rixensart. Un contrat d’entreprise est conclu pour le gros-œuvre conformément aux plans d’exécution de l’architecte et sous la « directive » de l’architecte. Le contrat…

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 210 van Maart 2022 Twee recente gerechtelijke beslissingen herhalen de principes met betrekking tot de onafhankelijkheid van de architect. Deze onafhankelijkheid is gebaseerd op artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, dat voorziet dat men…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 210 de mars 2022. Deux récentes décisions de justice rappellent les principes constants qui régissent l’indépendance de l’architecte. Cette indépendance est fondée sur l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte qui prévoit qu’il…

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 209 van Décember 2021. De correcte definitie van de basiselementen van een bouwwerk is van kapitaal belang aangezien zij vele gevolgen met zich meebrengt. Het gaat daarbij onder andere over het toepassingsgebod van de overeenkomsten die de bouwheer moet sluiten met de bouwers en in het bijzonder de architect,…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 209 de décembre 2021. La définition correcte des éléments constitutifs d’une construction est capitale car elle entraine de multiples conséquences. Il y va du champ d’application des conventions que le maître de l’ouvrage doit passer avec les constructeurs et en particulier l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur….

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 208 van September 2021 De 9de kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Waals Brabant wees een interessant vonnis op 28 juni 2021 (onuitgeg. Inzake V. en B tegen BV CI). De bouwheer, eigenaar van een gebouw te Sint-Genesius-Rode, had de fabricatie, levering en plaatsing van buitenschrijnwerk besteld…

Page 1 of 101 2 3 10