Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 210 van Maart 2022 Twee recente gerechtelijke beslissingen herhalen de principes met betrekking tot de onafhankelijkheid van de architect. Deze onafhankelijkheid is gebaseerd op artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, dat voorziet dat men…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 210 de mars 2022. Deux récentes décisions de justice rappellent les principes constants qui régissent l’indépendance de l’architecte. Cette indépendance est fondée sur l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte qui prévoit qu’il…

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 209 van Décember 2021. De correcte definitie van de basiselementen van een bouwwerk is van kapitaal belang aangezien zij vele gevolgen met zich meebrengt. Het gaat daarbij onder andere over het toepassingsgebod van de overeenkomsten die de bouwheer moet sluiten met de bouwers en in het bijzonder de architect,…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 209 de décembre 2021. La définition correcte des éléments constitutifs d’une construction est capitale car elle entraine de multiples conséquences. Il y va du champ d’application des conventions que le maître de l’ouvrage doit passer avec les constructeurs et en particulier l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur….

Artikel geschreven Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 208 van September 2021 De 9de kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Waals Brabant wees een interessant vonnis op 28 juni 2021 (onuitgeg. Inzake V. en B tegen BV CI). De bouwheer, eigenaar van een gebouw te Sint-Genesius-Rode, had de fabricatie, levering en plaatsing van buitenschrijnwerk besteld…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 208 de septembre 2021. Un jugement intéressant vient d’être rendu ce 28 juin 2021 par le Tribunal de 1ère Instance du Brabant Wallon, 9ème chambre, inédit, en cause V. et B contre sprl CI. Le maître de l’ouvrage, propriétaire d’un immeuble à Rhode-Saint-Genèse, avait commandé…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE, Architraaf n° 207 van Mei 2021 INLEIDING Gedurende vele decennia is de wetgever bijzonder stil geweest omtrent de verzekeringen in de bouw. Deze lacune werd herhaaldelijk aangeklaagd, doch zonder resultaat. De aansprakelijkheid van de bouwers zou niet efficiënt zijn zonder de garantie dat een verzekering dit belangrijk risico dekt. Immers,…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 207 de mai 2021. INTRODUCTION Durant plusieurs décennies le législateur est resté singulièrement muet en matière d’assurance dans le domaine de la construction. Cette lacune fut dénoncée vainement à plusieurs reprises tant il est vrai que la responsabilité des édificateurs ne saurait être efficace sans…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe, Architraaf n° 205 van December 2020. De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 « Goederen » van het Burgerlijk Wetboek treedt in werking op 1 september 2021. De wijziging heeft tot doel de verspreide wettelijke bepalingen te integreren. Het gaat onder meer over de bepalingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 205 de décembre 2020. La loi du 4 février 2020 portant le livre III « Les biens » du Code civil entrera en vigueur le 1er septembre 2021. La réforme vise une intégration de dispositions légales éparses, notamment du Code civil (droit de propriété et…

Page 2 of 10 1 2 3 4 10