Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe in Architraaf September 2018 n° 197   Het Arbeidshof van Brussel wees op 23 mei 2018 een arrest met betrekking tot de sociale verplichtingen van de aannemer (AR 2015/AB/1096-onuitgegeven). Een vennootschap, actief in de vastgoedsector, doet beroep op een architect om een gebouw, dat zij pas aankocht, te renoveren met…

Article publié par Jean-Pierre Vergauwe dans la Revue Architrave n° 197 de septembre 2018   La Cour du Travail de Bruxelles vient de rendre un arrêt, le 23 mai 2018, qui mérite d’être rapporté concernant les obligations sociales de l’entrepreneur (RG 2015/AB/1096-inédit). Une société active dans le secteur immobilier et la promotion immobilière fait appel…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE in Architraaf n° 196, Mei 2018   1. Het gebeurt helaas dat een architectenovereenkomst niet kan worden uitgevoerd en dat de aan de architect toegekende opdracht wordt stopgezet. De redenen van deze vervroegde beëindiging kunnen veelvoudig zijn : radicale wijziging van de projecten van de bouwheer, ernstige wanverhouding tussen de partijen…

Article publié par Maître Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 196 de mai 2018     1. Il arrive, malheureusement, qu’un contrat d’architecture ne puisse être exécuté jusqu’à son terme normal et que la mission confiée à l’architecte soit arrêtée. Les causes de cette fin anticipée peuvent être multiples : changement radical des projets du…

Artikel geschreven door Jean-Pierre VERGAUWE  ARCHITRAAF – Februari 2018 – n° 195 Prestaties leveren via een vennootschap heeft aanzienlijke voordelen. Wat de aansprakelijkheid betreft, werd deze formule vastgelegd bij wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon, de zogenaamde Wet LARUELLE, die de architect…

Article publié par Maître Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue Architrave n° 195 de février 2018   Fournir ses prestations par l’intermédiaire d’une société présente d’incontestables avantages. En ce qui concerne la responsabilité, cette formule a été consacrée par la loi du 15 février 2006 relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une…

La deuxième édition de l’ouvrage « Les relations de voisinage » vient de paraître. La première édition parue en 2008 a été revue et complétée en fonction de l’évolution de la doctrine et de la jurisprudence. Cette deuxième édition est l’œuvre et Maître Jean-Pierre VERGAUWE et de Maître Sabine LEONARD.  

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe in Architraaf December 2017, n° 194   De Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector treedt in werking op 1 juli 2018 (artikel 22). Deze wet treedt in werking op 1 juli 2018 (artikel 22). Laat…

Article publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans la revue  Architrave de décembre 2017, n° 194   La loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires du secteur de la construction entrera en vigueur le 1er juillet 2018 (article 22). Relevons les…

Artikel geschreven door Jean-Pierre Vergauwe in Architraaf n° 192   De programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap legt bepaalde aannemersbekwaamheden op, zijnde basiskennis bedrijfsbeheer en een beroepsbekwaamheid voor elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon, bepaald in artikel 2 van de wet. Bovenop de sancties voorzien in de wet in geval…

Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6